Bước 1 - tạo tài khoản bán hàng
Bước 2 - Điền thông tin kinh doanh
THÔNG TIN

ĐỊA CHỈ

ĐỊA CHỈ KHO

THÔNG TIN CỬA HÀNG
Bước 3 - Đăng tải giấy tờ


*Trong ngành kinh doanh bắt buộc phải có bán lẻ